Jazykové úrovně

Evropským standardem při určování jazykových úrovní je EVROPSKÝ REFERENČNÍ RÁMEC. Ten obsahuje 5 úrovní, které jsme pro naše potřeby rozdělili do dalších podúrovní.

 

A1 – Evropský referenční rámec

Rozumí každodenním výrazům, jednoduchým větám a základním frázím vyjadřující konkrétní běžné potřeby. Umí představit sebe i druhé a klást jednoduché dotazy, zjišťující osobní informace a na tyto dotazy dokáže také odpovědět. Jednoduchým způsobem se dorozumí, pokud je konverzace vedena v pomalém tempu a druhá strana je ochotna mu pomoci.

 • AJ1 začátečníci
 • AJ2 začátečníci
 • AJ3 začátečníci

A2 – Evropský referenční rámec

Rozumí větám a často používaným výrazům, které se bezprostředně týkají jeho osoby (např. informace o osobách v rodině, nákupech, práci, bližším okolí). Dorozumí se v jednoduchých, rutinních situacích, ve kterých jde o jednoduchou a přímou výměnu dobře známých informací. Při popisu začíná užívat i minulý čas.

 • AJ4 mírně pokročilí
 • AJ5 mírně pokročilí
 • AJ6 mírně pokročilí

B1 – Evropský referenční rámec

Rozumí a vede konverzaci ve známých oblastech, se kterými se setkává pravidelně v pracovním a školním prostředí nebo ve volném čase. Dokáže se domluvit při cestování. Umí vyprávět, popisovat a vyjadřovat pocitové situace. Využívá podmiňovací způsob. Dokáže popsat zážitky, události a umí stručně presentovat svůj názor.

 • AJ7 středně pokročilí
 • AJ8 středně pokročilí
 • AJ9 středně pokročilí

B2 – Evropský referenční rámec

Rozumí mluvenému slovu týkající se běžných a částečně i odborných témat. Orientuje se v odborných diskuzích a složitějších textech vztahujících se k jeho profesnímu oboru. Dokáže vést spontánní a plynulou konverzaci s rodilým mluvčím. Čte jak odbornou literaturu, tak volnou prózu. Vyjadřuji se jasně a detailně k širokému spektru témat, umím objasnit stanovisko k nějaké aktuální otázce a udat výhody a nevýhody různých možností.

 • AJ10 pokročilí
 • AJ11 pokročilí
 • AJ12 pokročilí

C1 – Evropský referenční rámec

Umí psát a komunikovat bez pomoci slovníku. Vyjadřuje se pohotově a plynule. Dokáže sledovat odborné přednášky, prezentace, technické informace. Zachytí specifické informace ve veřejných hlášeních či oznámeních. Přečte si jakýkoli útvar psaného jazyka včetně abstraktních, složitě strukturovaných a hovorových literárních i neliterárních textů.

 • AJ13 velmi pokročilí
 • AJ14 velmi pokročilí

C2 – Evropský referenční rámec

Přirozeně rozumí psaným textům i mluvenému projevu rodilého mluvčího. Projevuje se srozumitelně, přesně a plynule. Získané informace dokáže dále interpretovat a reagovat na ně. I ve složitějších konverzacích cítí drobné významové rozdíly. Jeho výslovnost, mluvený i psaný projev se blíží znalostem rodilého mluvčího.