S jakými formami tlumočení pomůžeme?

Tlumočení na konferencích

Tlumočíme také velké konference. Tuto službu vám zrealizujeme na klíč i s větším množstvím tlumočníků v různých jazykových kombinacích. Zajistíme kompletní konferenční techniku a tlumočnické vybavení. Působíme na území celé České republiky. Konference tlumočíme také bez nutnosti zapojení češtiny, tedy přes cizí jazyk nebo v kombinaci cizích jazyků (např. brazilská portugalština – angličtina – španělština).

Tlumočník jako průvodce pro cizince – poskytujeme služby průvodce pro cizince a individuální doprovod během konferencí, pracovních jednání a schůzek.

Tlumočnický doprovod do zahraničí – zajistíme pro vás tlumočníka, který vás doprovodí na zahraniční cestě. Pro krátkodobé výjezdy z ČR i dlouhodobé tlumočení v zahraničí disponujeme tlumočníky např. s platnými vízy (např. do USA).

Soudní tlumočení – zajistíme vám soudního tlumočníka např. při jednáních u notáře, na úřadech, u soudních líčení, na svatbách, apod.

 

Pojďme se teď společně podívat na to, jaké existují druhy tlumočení.

Tlumočení je vysoce odbornou činností, která vyžaduje vedle vysoké úrovně ovládání cizích jazyků také zvládání jistých znalostí, specifických dovedností a také určitou míru vrozených dovedností.

 

Dva základní druhy tlumočení:

a) Konsekutivní tlumočení

b) Simultánní tlumočení

Konsekutivní tlumočení – tlumočník si nejprve vyslechne celý text nebo jeho ucelenou část a až potom ji převádí do cílového jazyka. Tlumočník obvykle počká, až řečník vysloví část svých myšlenek, odmlčí se a poskytne tlumočníkovi čas k převodu. Protože tlumočník musí s maximální přesností najednou převést i několik minut cizojazyčného vystoupení, musí ovládat tlumočnickou notaci (tlumočnický zápis).

Konsekutivní tlumočení dělíme na:

 1. přerušované – řečník dělá po ucelených úsecích přestávky pro tlumočení)
 2. nepřerušované – tlumočení probíhá až po skončení kompletní výpovědi. Používá se především u krátkých textů (diskusní příspěvky, poznámky aj.). Podle metody práce je dále rozděleno na:

a) s notací, kdy objem sdělovaných informací překračuje kapacitu paměti a tlumočník si vytváří pomocný záznam hlavních informací na papíře.

b) bez notace, které se používá v případě menších celků zvládaných pouze s pomocí krátkodobého zapamatování.

Simultánní tlumočení – tlumočení probíhá sychronně s projevem řečníka. Patří k velmi namáhavým tlumočením, proto by se měli tlumočníci pravidelně střídat (cca po 20 minutách). Místnost by měla být dobře větraná a osvětlená a měli by mít dobrý vizuální kontakt s řečníky a posluchači.

U simultánního tlumočení je podstatné hledisko používaných technických zařízení. Rozdělujeme je na:

 1. kabinové tlumočení, při kterém tlumočníci pracují ve speciálních kabinách oddělených od jednacího sálu a s řečníkem a posluchači komunikují prostřednictvím sluchátek a mikrofonů.
 2. tlumočení se šeptacím zařízením – posluchači používají také sluchátka, ale tlumočník je přítomen přímo v sále, řečníka poslouchá naživo a tlumočí jej šeptem do mikrofonu.
 3. šušotáž – nepoužívá žádnou techniku a slouží pro jednu nebo dvě osoby, za kterými nebo vedle kterých se tlumočník nachází a kterým šeptá přetlumočené texty.
 4. remote interpreting  – technicky náročnější; jedná se o tlumočení na dálku. Používá se zřídka, pouze v případech, kdy nelze tlumočnické kabiny umístit do jednacího sálu nebo kdy jednání probíhá formou videokonferencí. Tlumočníci se nacházejí v oddělených prostorách, kde mají k dispozici kabiny vybavené obvyklou technikou a doplněné navíc o systém obrazovek, které nahrazují výhled do jednacího sálu.
 5. pilotáž nebo relay – převod přes jeden jazyk. Je to způsob práce, který při vícejazyčných jednáních umožňuje nahradit chybějící jazykovou kombinaci tím, že jeden z tlumočníků přejímá výstup z některé kabiny a tlumočí jej do vlastního pracovního jazyka, jako by se jednalo o originál.
 6. tlumočení z listu – při něm slouží jako originál psaný text, který se převádí do cílového jazyka v mluvené podobě.

 

Rozdělení podle druhu převáděných textů, typických okolností a charakteristické situace, ve které tlumočení probíhá:

 1. konferenční tlumočení – zahrnuje nejnáročnější pracovní činnosti – simultánní tlumočení a tzv. vysokou konsekutivu (konsekutivní tlumočení s notací). Používá se na širokém fóru pro mnoho posluchačů.
 2. liason – označuje jednoduchou konsekutivu ve formě dialogického tlumočení při běžných jednáních a konverzaci.
 3. doprovodné tlumočení – náplní práce tlumočníka je stálý kontakt s delegací a zajištění dorozumění v běžných konverzačních situacích (např. návštěva restaurace, procházka městem, zajišťování dopravy, ubytování).
 4. průvodcovské tlumočení – specifický typ tlumočnické činnosti, při které průvodce cestovního ruchu nevystupuje jen v obvyklé roli průvodce, ale také v roli tlumočníka.
 5. soudní tlumočení – odehrává se zpravidla před policií, státním zastupitelstvím a soudy. Soudní tlumočník má zvláštní statut a některé specifické profesní pravomoci a odpovědnosti.
 6. komunitní tlumočení – tlumočení ve prospěch společnosti. Jeho hlavním cílem je zajištění dorozumění s příslušníky národnostních menšin na úřadech a v různých institucích.
 7. mediální tlumočení – simultánní tlumočení přenosů a diskusí v rozhlase a televizi. Při své práci může tlumočník vidět jen to, co nabízí režisér také divákovi. V případě živých přenosů slyší text pouze jednou a musí jej tlumočit opravdu simultánně.

Vedle tlumočení do cizích jazyků existuje ještě specifické tlumočení znakového jazyka pro neslyšící  – tlumočník při něm používá nepřirozený jazyk a mění dorozumívací kód z verbálního na nonverbální a naopak.

 

Tlumočení si můžete objednat zde: www.slune.cz/sluzba/tlumoceni/

Co je u nás nového

S jakými formami tlumočení pomůžeme?

11.1.2021

Tlumočení na konferencích Tlumočíme také velké konference. Tuto službu vám zrealizujeme na klíč i s větším množstvím tlumočníků v různých jazykových kombinacích. Zajistíme...

Zobrazit celý článek

Překlady a tlumočení v Plzni

7.1.2021

Plzeňské Slůně děkuje za skvělou celoroční spolupráci v roce 2020 všem překladatelům a tlumočníkům. Díky Vám jsme v Plzni v minulém roce pro naše klienty zajistili soudní...

Zobrazit celý článek

Snižte si daňový základ za rok 2020

29.12.2020

Optimalizujte svůj daňový základ za rok 2020! Můžete si objednat jazykové služby, tzn. předplatit si nyní kredit, který vyčerpáte následující rok 2021 na: jazykové kurzy...

Zobrazit celý článek