PŘIHLÁSIT
Brno
Ostrava
Plzeň
Praha
Odběr novinek

Informace pro překladatele

Milí překladatelé a tlumočníci,
 
jelikož si velmi vážíme vaší práce pro naše Slůně, nabízíme vám všem, našim tlumočníkům a překladatelům, slevu 1 000 Kč na kurz v zahraničí dle vlastního výběru. (Sleva se vztahuje pouze na kurzovné.)

Vydejte se prostřednictvím naší jazykové školy do krásných destinací Anglie, Irska, Skotska, Malty, Nového Zélandu, Německa, Španělska nebo Francie. Můžete si tak zdokonalit znalosti jazyků, které ovládáte, nebo se naučit jazyky nové.
 
Minimální délka kurzu je 1 týden (ideální délka pobytu je 2–3 týdny). Kromě samotného jazykového kurzu zajistíme i ubytování
v hostitelských rodinách, na studentských kolejích nebo ve sdílených apartmánech (možnost ubytování vždy od soboty/neděle před začátkem kurzu). Na přání zajistíme i dopravu, transfer z/na letiště, cestovní pojištění nebo vízový servis.
 
Díky zahraničnímu pobytu se ponoříte na 100 % do cizího jazyka, poznáte nové země a přátele z celého světa. Výuku je také možné spojit s některými (ne)tradičními aktivitami. Např. profesní angličtinu s golfem, raftingem nebo jezdectvím, španělštinu
s kurzem tanga, salsy nebo španělské kuchyně.
 
Podrobnosti naleznete zde.
Vážení překladatelé a tlumočníci,
 
chceme vám touto cestou poděkovat za spolupráci s naší společností.
 
Rádi bychom vám na této stránce poskytli potřebné informace, rady a odpovědi na nejčastější otázky, týkající se překladatelské a tlumočnické činnosti. Uvítáme další připomínky, dotazy, postřehy a návrhy na zlepšení. Navštivte nás osobně, pošlete e-mail nebo volejte. Jsme tu pro vás. Můžete se obrátit na koordinátory překladů a tlumočení nebo přímo na vedení společnosti s prosbou o radu či pomoc. Rádi se vám budeme věnovat. Kontakty najdete zde.
 
Najdete zde také sekci, kde si můžete stáhnout potřebné formuláře apod.
 
Za Slůně
Ing. Petr Pasek
 

Nejčastější dotazy

Překládám již dlouho, někdy si ale nejsem jistý, jak překlad, je-li např. v papírové podobě, upravit, jaké zvolit písmo apod.
Řiďte se našim vnitřním předpisem, který jste obdrželi spolu se smlouvou nebo si ho vyžádejte, rádi Vám ho zašleme.
 
Jsem momentálně zaneprázdněn, odmítnu zakázku, budu mít příště šanci?
Počítáme se zaneprázdněností překladatelů. Odmítnete-li zakázku, neznamená to, že ji příště nedostanete.
Rada: Víte-li o své dlouhodobější zaneprázdněnosti, kontaktujte nás, údaje si zaznamenáme a až budete opět k dispozici, obrátíme se na Vás. Zamezíme tím zbytečným telefonátům a usnadníte nám práci.
 
Pracuji na dohodu, jak a kdy si mám práci vyúčtovat?
Vyžádejte si u nás na agentuře Výkaz o překladatelské a tlumočnické činnosti nebo si jej stáhněte právě zde. Zapište veškeré zakázky, které jste vypracovali a k poslednímu dni v měsíci výkaz odevzdejte nebo zašlete.
 

Ke stažení

 
 
 
Aktualizace této stránky proběhla dne 24.2.2017.

Etický kodex

Aby naše spolupráce probíhala bez problémů a co možná nejpříjemnějším způsobem, zavedli jsme Etický kodex, který Vám řekne, co od Vás očekáváme a co za to nabízíme.
 
Potvrzením přijetí zakázky vyjadřuje pracovník souhlas s tímto etickým kodexem spolupráce.
 
 
VYMEZENÍ POJMŮ
  • Pracovník - překladatel, soudní překladatel, tlumočník, který na základě objednávky agentury vyhotovuje konkrétní zakázku.
  • Agentura - zadavatel zakázky překladu nebo tlumočení, tedy pracovníci Oddělení překladů a tlumočení.
  • Zakázka - překlad nebo tlumočení, které Pracovník realizuje pro klienta Agentury.
 
1) AGENTURA SE ZAVAZUJE
a)bezprostředně potvrdit pracovníkovi písemně, emailem nebo faxem přijetí elektronické pošty nebo zásilky zaslané poštou nebo kurýrní službou,
b) poskytnout pracovníkovi veškeré užitečné a potřebné informace týkající se práce tak, aby ji mohl řádně vykonat,
c) neprodleně informovat pracovníka o změnách v termínech a místech konání práce,
d) poskytnout pracovníkovi literaturu a materiály potřebné k práci, pokud je má agentura k dispozici. Tyto mu budou zapůjčeny po dobu trvání práce,
e) informovat pracovníka o výsledcích kontroly práce a hodnocení práce,
f) vyplácet pracovníkovi odměnu za realizovanou práci,
g) od okamžiku předání zakázky poskytnout pracovníkovi na požádání potřebnou součinnost (radu, pomoc a konzultaci) související s plněním předmětu zakázky.
 
 
2) AGENTURA MÁ PRÁVO
a) po předchozí telefonické dohodě kontrolovat průběh a výsledek práce a provádět hodnocení práce,
b) v případě nekvalitně provedeného překladu, vrátit nejdříve překlad pracovníkovi na opravu, případně, pokud nebude daný pracovník opakovaně k zastižení, případně rovněž oprava bude provedena nekvalitně, nechat provést opravy na náklady pracovníka jiným vhodným pracovníkem,
c) odvolat sjednané tlumočení či překlad v případě zrušení objednávky ze strany klienta agentury, a to v ústně či písemně předem dohodnuté době pro odvolání. V takovém případě bude proplacen adekvátně zpracovaný počet NS, u tlumočení pak stornopoplatek dle dohody,
d) pokutovat pracovníka v případě porušení bodu nebo jednotlivých částí bodu č. 3 a/nebo 5. O výši sankce rozhodne vedení agentury a bude se odvíjet od závažnosti přestupku.
 
 
3) PRACOVNÍK SE ZAVAZUJE
a) přijímat pouze práci, která odpovídá jeho odborným znalostem.
b) vykonat sjednanou práci osobně podle odborných schopností, požadavků agentury a klientů agentury,
c) mít k dispozici schránku elektronické pošty a přístup k ní,
d) bezprostředně po přijetí zakázky a s ní souvisejících informací, potvrdit agentuře jejich přijetí písemně e-mailem, faxem či SMS zprávou,
e) v případě překladů:
- zpracovat překlady řádně s odbornou péčí tak, aby byly jasné, přesné, odpovídaly charakteru překládaného dokumentu a byly stylisticky správně. Pracovník nese plnou odpovědnost za provedení překladu a odpovídá za případné škody způsobené nesprávně provedeným překladem,
- pečlivě dbát na ověřování správnosti odborných výrazů a v případě nejasností kontaktovat agenturu s žádostí o radu,
- používat nástroje pro korekturu pravopisu,
- formátovat překlady tak, aby odpovídaly originálu překladu - tzn. dodržovat velikost a typ písma včetně zvýraznění a zarovnávání, grafickou úpravu textu včetně záhlaví, zápatí, tabulek apod., správné číslování stran včetně jeho umístění (včetně případu, kdy je přeložený dokument delší v důsledku rozdílnosti jazyků), správně používat tabulátory, zarovnání, odsazení, pravítka, tabulky, sloupce a jiné nástroje, které Microsoft Office poskytuje,
- pečlivě dbát na přesnost a faktickou správnost při práci, především u přepisování čísel, matematických znaků, vzorců, jmen, názvů atp.,
- zajistit možnost přijímání a odesílání originálů a zpracovaných překladů zkomprimovaných ve formátu .zip (programy WinZip, FreeZip, aj.). Není-li pro zakázku stanoveno jinak, základním formátem pro odevzdání překladů je formát .rtf případně .doc (Word pro Windows). Při zadání zakázky mohou být specifikovány jiné podmínky - jiný formát a soudní ověření,
- doručit překlad do agentury v elektronické podobě - elektronickou poštou nebo na disketě či jiném elektronickém médiu, společně s informací o rozsahu překladu v normostranách (dále jen NS). NS se skládá ze třiceti řádků po šedesáti úhozech tj. 1800 (jeden tisíc osm set) znaků na jednu stranu včetně mezer. Vychází se z počtu úhozů vyhotoveného překladu,
- provést sjednanou práci v dohodnutém termínu. Za včasné dodání překladu agentuře se považuje moment faktického dodání, času odeslání v případě elektronické pošty a osobního dodání, data doručení v případě dodání poštou. Pokud pracovník neobdržel potvrzení o doručení překladu, je povinen si telefonicky ověřit, zda překlad byl do agentury doručen. V případě, že překladatel ví, že překlad nestihne vyhotovit včas, je povinen co nejdříve informovat agenturu,
- bude-li to nutné, poskytnout agentuře na její vyžádání slovník odborných výrazů k danému překladu po předchozí dohodě s pracovníkem,
- být v dosahu mobilního telefonu, nebo pevné linky v době vypracovávání překladu,
- řešit případné nejasnosti (např. zkratky) v překladu výhradně prostřednictvím agentury. Překladatel se v žádném případě nesnaží spojit s klientem,
e) v případě tlumočení:
- se dostavit na místo tlumočení včas, vždy min. 10 minut před začátkem samotného plánovaného tlumočení, pokud není dohodnuto jinak,
- mít prostudovány veškeré poskytnuté podklady a materiály k tlumočení,
- v případě přímého kontaktu s klienty agentury být vhodně oblečen dle firemní kultury klienta či adekvátně k dané situaci,
- obchodního oběda, zdržet se konzumace jídla tak, aby byl po celou dobu schopen a připraven tlumočit, dále je povinen zdržet se jakékoliv konzumace alkoholu
- nechat si klientem nebo zástupcem klienta, resp. kompetentní osobou, podpisem potvrdit rozpis odtlumočených hodin,
- odevzdat klientem, nebo zástupcem klienta potvrzený rozpis odtlumočených hodin agentuře neprodleně po skončení každého bloku tlumočení, nejpozději však 3. pracovní den po skončení bloku tlumočení.
 
 
4) PRACOVNÍK MÁ PRÁVO
a) využít lhůtu dle domluvy s agenturou na odmítnutí zakázky,
b) nedokončit či odvolat sjednanou práci pouze ze závažných zdravotních či osobních důvodů,
c) považovat plánované tlumočení za zrealizované a účtovat si jej, pokud se neuskuteční z důvodů na straně klienta a nebude-li toto oznámeno pracovníkovi do předem stanovené doby pro odvolání zakázky,
d) v případě tlumočení požádat o podklady,
e) v případě tlumočení v zahraničí požadovat obvyklé komplexní zdravotní pojištění + pojištění zavazadel,
f) v případě tlumočení odmítnout překlady rozsáhlých textů - nad půl NS, i kdyby souvisely s předmětem tlumočení,
g) v případě tlumočení odmítnout tlumočení ve zvláště ztížených podmínkách, především vinou zvýšené úrovně hluku, není-li předem domluveno jinak,
h) informovat se, zda byly překlad či tlumočení provedeny v pořádku,
i) na potřebnou konzultaci (výhradně prostřednictvím agentury) s klientem ohledně odborných termínů,
j) na minimálně 8 (osm) hodin spánku, resp. odpočinku mezi jednotlivými dny tlumočení, není-li předem písemně dohodnuto jinak
k) na přiměřené pracovní podmínky pro řádné a bezpečné vykonávání práce, především se vyvarovat hlučného či jinak nevhodného místa pro tlumočení,
l) na půlhodinovou přestávku za každé čtyři v celku odtlumočené hodiny.
 
 
5) PRACOVNÍK SE ZAVAZUJE, ŽE NEBUDE:
a) využívat pověsti agentury a kontaktů získaných prostřednictvím agentury na úkor agentury, s cílem zajistit prospěch pro sebe nebo jiné osoby, kterého by jinak nebylo dosaženo,
b) předávat kontakty, dokumenty či jiné informace třetím osobám, veškerá komunikace a informace vyplývající z práce zadané agenturou je považována za důvěrnou,
c) svým chováním, službami či jinak poškozovat dobré jméno agentury
d) kontaktovat klienty, ani firmy, o kterých se v překládaných dokumentech píše, nebo v případě tlumočení hovoří.

Potřebujete více informací?

Všechna červeně označená pole je nutné vyplnit k úspěšnému odeslání formuláře. Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním údajů.