PŘIHLÁSIT
Brno
Ostrava
Plzeň
Praha
Odběr novinek

Individuální crash kurzy

V letech 2008 až 2016 naše jazyková škola poskytovala službu jazykového vzdělávání ve firmě ZF Engineering Plzeň s.r.o., která je jedním z nejvýznamnějších dodavatelů automobilových komponent na světě. Specializuje se na technologie v oblasti podvozků a hnacích souprav.

Z celkového počtu cca sto dvaceti kurzů, které jsme pro tuto firmu v daném období organizovali, byl poměr počtu odučených kurzů anglického a německého jazyka téměř stejný.

Jelikož se jedná o úspěšnou firmu, která se stále rozrůstá, pro stávající i nově příchozí zaměstnance jsme po celý kalendářní rok otevírali intenzivní individuální kurzy, tzv. „crash kurzy“.

Realizace těchto kurzů probíhala tak, že firma nejprve poslala seznam s kontakty studentů, jimž byla výuka schválena. Na nás pak bylo zajistit rozřazovací testování, vytipování vhodného lektora pro každého studenta, stanovení termínů pro výuku, zajištění místa výuky a sestavení studijních plánů „na míru“ podle konkrétních potřeb každého studenta v kurzu.

V otázkách délky a četnosti výuky se jednalo o devadesát minut dvakrát až třikrát týdně. Při této intenzitě student docházel na výuku po dobu čtyř až pěti měsíců. Šlo o velmi efektivní formu výuky, kdy měl lektor možnost hlouběji poznat studenty a zaměřit se individuálně na jejich slabá místa ve znalostech cizího jazyka.

Zpětná vazba od studentů i HR oddělení firmy byla vždy kladná. I přes časovou náročnost kurzu byl „crash kurz“ studenty velmi oblíbenou formou studia. Na konci kurzu pak studenti absolvovali závěrečný test a obdrželi certifikát pro dosaženou jazykovou úroveň, který následně sloužil pro další práci personalistky. Úspěšnost jazykového pokroku u „crash kurzů“ byla neuvěřitelných 92 %.

Firma měla po celý rok neomezený online přístup do databáze kurzů, kde mohla sledovat průběh výuky u všech účastníků – docházku studentů, poznámky k hodině nebo přehled fakturace. Kdykoli mohla požádat také o vypracování a zaslání dalších potřebných výstupů či dokumentů.

Hlavní výhody crash kurzů (intenzivních kurzů):

  • Možnost zahájení kdykoli během roku, mají danou časovou dotaci (např. 86 hodin výuky) a časový limit (např. 5 měsíců),
  • vlastní nastavení kurzu – po obsahové i časové stránce,
  • rozfázování výuky do kratších, ale častějších úseků,
  • individuální výuka je koncipována pro jednoho určitého studenta – učí se jen to, co sám potřebuje zlepšit,
  • osvojení jazyka a/nebo postup do vyšší jazykové úrovně v krátkém čase, tzn. zapojení studenta do mezinárodních týmů prakticky okamžitě,
  • dosažení 100% docházky studenta.

Crash kurzy jsou určeny všem firmám (studentům), kteří potřebují v poměrně krátkém času zvládnout výrazný jazykový pokrok. Vyplatí se především firmám, které potřebují zapojit zaměstnance do mezinárodních projektů.

Porovnání skupinových a individuálních intenzivních kurzů

Pro srovnání jsme v naší jazykové škole Slůně – svět jazyků provedli měření úspěšnosti pokroku v obou typech kurzů. U skupinových kurzů anglického jazyka bylo při výuce na podobné úrovni jako u výše zmíněných crash kurzů dosaženo stejného výsledku pokroku až po více než roce studia.

Crash kurz (individuální intenzivní kurz) měl časovou dotaci 86 vyučovacích hodin o délce 45 minut. Setkání lektora se studentem bylo devadesát minut v intenzitě 2–3x týdně po dobu 5 měsíců. Bylo změřeno, že úspěšnost pokroku byla v průměru na devadesáti dvou procentech.

Skupinový kurz je prokazatelně méně efektivní než individuální výuka, kdy počet studentů ve skupině je cca 6–8, ale někdy i vyšší dle potřeby firmy, a proto se lektor nemůže v lekcích plně věnovat každému studentovi na 100 %. Nicméně průzkum prokázal, že jazykového pokroku bylo dosaženo po více než 12 měsících studia.

Dle SERR (společného evropského referenčního rámce) je pro přechod mezi jednotlivými úrovněmi třeba minimálně 160 hodin studia.

Při našem měření však bylo zjištěno, že crash kurz, který měl 86 vyučovacích hodin, byl vždy úspěšně zakončen a student dosáhl pokroku o půl úrovně (např. z A2 na A2+). Je třeba podotknout, že k pokroku došlo dříve než za půl roku. Docházka studentů byla 100%.  

Kdežto u skupinového kurzu došlo ke stejnému pokroku o půl úrovně ve stejné dotaci 84 vyučovacích hodin až po více než roce, kdy intenzita kurzu byla jedenkrát týdně. Docházka studentů byla průměrně 74 %.       

Při dalším plánování firemní jazykové výuky proto zvažte intenzivní kurzy. Budete mile překvapeni výsledky.

 

Aktualizace této stránky proběhla dne 31.7.2017